class 380

 1. bdlhouston#8691
 2. TSW Nathan
 3. bdlhouston#8691
 4. londonmidland
 5. TSW Nathan
 6. Schmalf
 7. bdlhouston#8691
 8. Gianluca
 9. bdlhouston#8691
 10. TrainGeek08
 11. TSW Nathan
 12. TSW Nathan
 13. TSW Nathan
 14. TSW Nathan
 15. tft#6439
 16. TrainGeek08
 17. rossmannie16
 18. TrainGeek08
 19. bdlhouston#8691
 20. TSW Nathan
 21. TSW Nathan
 22. TSW Nathan
 23. meee
 24. TSW Nathan
 25. TSW Nathan
 26. TSW Nathan
 27. TSW Nathan
 28. bdlhouston#8691
 29. Jo_Kim
 30. nathanmcclure1
 31. keirmclennan