proposal

 1. LativaBoy
 2. frank351981
 3. aDoge
 4. jamesbaby286
 5. BritishRail60062
 6. josh.ostrowski03
 7. josh.ostrowski03
 8. aDoge
 9. dunkrez
 10. Betjoin
 11. Betjoin
 12. BritishRail60062
 13. RossB
 14. Daytona
 15. Skagenmacka
 16. Carter the Wolf
 17. LativaBoy
 18. Alexis_Bramoski
 19. madmeister